• Year End Party 2019
 • Year end party
 • year end party 2019
 • year end party 2019
 • Year End Part 2019
 • Year End Party 2019
 • tran anh group
 • năm mới
 • Lễ thắp sáng cây thông noel 2019
 • Lễ thắp sáng cây thông noel 2019
 • Lễ thắp sáng cây thông noel 2019
 • Thắp sáng cây thông noel 2019
 • Sự kiện -2
 • Sự kiện
 • Meeting - Dược Hoàng Đức -7
 • Meeting - Dược Hoàng Đức - 4
 • Meeting - Dược Hoàng Đức - 2
 • Meeting - Dược Hoàng Đức - 2
 • Meeting - Dược Hoàng Đức
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 6
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 6
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 5
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 4
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 3
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 2
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 1
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương
 • Nhựa tiền phong - 11
 • Nhựa tiền phong - 10
 • Nhựa tiền phong - 8
 • Nhựa tiền phong - 7
 • Nhựa tiền Phong - 6
 • Nhựa tiền phong - 5
 • Nhựa tiền phong - 4
 • Nhựa tiền phong - 3
 • Nhựa tiền phong - 3
 • Nhựa tiền phong - 1
 • Nhựa tiền phong - 4
 • Nhưa tiền phong - 3
 • Gala Nhựa Tiền Phong -3
 • Gala Nhựa Tiền Phong -2
 • Gala Nhựa Tiền Phong -1
 • Gala Nhựa Tiền Phong
 • Sự kiện - 2
 • Sự kiện - 1
 • Sự kiện 2019 -3
 • Sự kiện 2019 -3
 • sự kiện 2019 -2
 • Sự kiện Cengroup 2
 • Sự kiện Cengroup 4
 • Cengroup 3
 • Cengroup 2
 • cengroup 1
 • ad6
 • db5
 • db5
 • db 4
 • db3
 • db2
 • db1
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Tết Gallery 2019
 • Staff Party
 • Staff Party
 • Staff Party 2019
 • Staff Party
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Grand Opening
 • Gala Dinner
 • Gala Dinner
 • Tiệc bãi biển
 • Tiệc bãi biển
 • Team building
 • Team building
 • Tiệc bãi biển
 • Tiệc bãi biển
 • Tiệc bãi biển
 • Banquet at pool
 • Diamond Ball room
 • Rosy Restaurant
 • Diamond Ball room
 • Tiệc bãi biển
 • Tiệc bãi biển
 • Tiệc bãi biển
 • Diamond-ball-room
 • Lunar New Year 2019
 • Year End Party 2019
 • Year end party
 • year end party 2019
 • year end party 2019
 • Year End Part 2019
 • Year End Party 2019
 • tran anh group
 • năm mới
 • Lễ thắp sáng cây thông noel 2019
 • Lễ thắp sáng cây thông noel 2019
 • Lễ thắp sáng cây thông noel 2019
 • Thắp sáng cây thông noel 2019
 • Sự kiện -2
 • Sự kiện
 • Meeting - Dược Hoàng Đức -7
 • Meeting - Dược Hoàng Đức - 4
 • Meeting - Dược Hoàng Đức - 2
 • Meeting - Dược Hoàng Đức - 2
 • Meeting - Dược Hoàng Đức
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 6
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 6
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 5
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 4
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 3
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 2
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương - 1
 • Gala Dinner BĐS Nam Dương
 • Nhựa tiền phong - 11
 • Nhựa tiền phong - 10
 • Nhựa tiền phong - 8
 • Nhựa tiền phong - 7
 • Nhựa tiền Phong - 6
 • Nhựa tiền phong - 5
 • Nhựa tiền phong - 4
 • Nhựa tiền phong - 3
 • Nhựa tiền phong - 3
 • Nhựa tiền phong - 1
 • Nhựa tiền phong - 4
 • Nhưa tiền phong - 3
 • Gala Nhựa Tiền Phong -3
 • Gala Nhựa Tiền Phong -2
 • Gala Nhựa Tiền Phong -1
 • Gala Nhựa Tiền Phong
 • Sự kiện - 2
 • Sự kiện - 1
 • Sự kiện 2019 -3
 • Sự kiện 2019 -3
 • sự kiện 2019 -2
 • Sự kiện Cengroup 2
 • Sự kiện Cengroup 4
 • Cengroup 3
 • Cengroup 2
 • cengroup 1
 • ad6
 • db5
 • db5
 • db 4
 • db3
 • db2
 • db1
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Wedding white & purple
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Valentine Special
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Tết Gallery 2019
 • Staff Party
 • Staff Party
 • Staff Party 2019
 • Staff Party
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Team buiding Bernecker
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Lunar New Year 2019
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Hoa Binh Company
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • Chrismast 2018 24.12
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • New Year 2019
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Russian Christmast
 • Grand Opening
 • Gala Dinner
 • Gala Dinner
 • Tiệc bãi biển
 • Tiệc bãi biển
 • Team building
 • Team building
 • Tiệc bãi biển
 • Tiệc bãi biển
 • Tiệc bãi biển
 • Banquet at pool
 • Diamond Ball room
 • Rosy Restaurant
 • Diamond Ball room
 • Tiệc bãi biển
 • Tiệc bãi biển
 • Tiệc bãi biển
 • Diamond-ball-room
 • Lunar New Year 2019
 • Social sharing:

Related Album

Other accommodations

Reserve this room

Direct reservations

Nguyen Tat Thanh Blvd, Phuoc Ha, Phuoc Dong, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

+84 258 3 711 711

+84 258 3 711 666

 • Hotline 01: +84 896465468  
 • Hotline 02: +84 896463468 
 • info@diamondbayresort.vn